750kVA 6.6kV/380V TMEIC社製PCS

特高発電所内、サブ変用昇圧変圧器を納品しました。

キュービクルメーカー様により一体型として納入されました。

仕様:750kVA 6.6kV/380V TMEIC社製PCS

数量:13台

パワコン: TMEIC   PVL-L0750E (750kW)

場所:岩手県一関市太陽光発電所

日付:2018年7月

エンジニア紹介

詳しく見る